فاطمه فاطمه است

خواستم بگویم، فاطمه دختر خدیجهٔ بزرگ است، دیدم فاطمه نیست.
خواستم بگویم، که فاطمه دختر محمد است. دیدم که فاطمه نیست.
خواستم بگویم، که فاطمه همسر علی است. دیدم که فاطمه نیست.
خواستم بگویم، که فاطمه مادر حسین است. دیدم که فاطمه نیست.
خواستم بگویم، که فاطمه مادر زینب است. باز دیدم که فاطمه نیست.

نه، این‌ها همه هست و این همه فاطمه نیست. فاطمه، فاطمه است.


بخش پایانی و مشهورترین بخش کتاب فاطمه فاطمه است دکتر شریعتی.

/ 1 نظر / 21 بازدید
امیر

به اضطراب دست های پرازتنهایی ام من برای التیام دردهایم از فنجان گرم چشمانت سر میکشم چای تلخ انتظار را …