آری هست !

آری هست !

 اندیشه ی دیرینه ی پرواز را
    
 حتی
 
 پر نیست

بیرون شدن را از قفس

 در نیست

آیا رهی دیگر به غیر از بردباری هست ؟

مرغ از قفس با آه می گوید :

  آری هست !


/ 1 نظر / 20 بازدید